Loading...

teraz kniha

Máte otázky?
prístup
Sme radi, že vám pomôžeme!

podmienky

Forum Culinarium 
Carnuntum Hotelbetriebs GmbH

1. rozsah 

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy o ubytovaní hostí uzavreté medzi Carnuntum Hotelbetriebs GmbH (Forum Culinarium) ako správcovská spoločnosť Arion Hotels v Rakúsku s tretími osobami (hosťami) a všetkými ostatnými poskytovanými službami a dodávkami spoločnosti Arion Hotels.

2. Rezervácie / ďalší predaj 

Prijatím rezervácie hosťom bola uzatvorená zmluva o ubytovaní. Táto zmluva vo forme rezervácie objednaných miest je záväzná pre obe zmluvné strany. Rezervácia pre objednanú, ale ešte nezaplatenú miestnosť je platná do 18.00 hod. Dňa príchodu. Neexistuje žiadny nárok na používanie služby cez noc v určitej miestnosti. Spoločnosť Forum Culinarium si vyhradzuje právo, po uplynutí rezervácie, opätovne rezervovať rezervované izby. Hostia dostanú viazanú rezerváciu alebo číslo rezervácie prostredníctvom fóra Culinarium a na písomnú žiadosť aj písomné potvrdenie rezervácie. 

Prenájom / lízing a / alebo prevod rezervovaných izieb je zakázaný. Najmä je zasielanie miestností a / alebo priestorových kontingentov tretím stranám za vyššie ceny, než sú skutočné sadzby za izby, neprípustné. Zaradenie alebo predaj pohľadávky voči Forum Culinarium nie je povolené. V týchto prípadoch je Forum Culinarium oprávnený zrušiť rezerváciu, najmä ak hosť poskytol nepravdivé informácie o druhu rezervácie alebo platbe tretej strane počas zadania / predaja. Použitie hotelovej izby na akýkoľvek iný účel ako je ubytovanie je výslovne zakázané. 

3. Garantované rezervácie, lehoty na zrušenie 

Garantovaná rezervácia sa uskutoční, ak hosť potvrdí ubytovaciu službu prostredníctvom čísla kreditnej karty a nezruší objednané izby pred 18 hodinou v deň príchodu. V prípade no-show (No Show) bude účtovaná celá suma rezervovaného pobytu mínus akékoľvek ušetrené náklady. Pri rezerváciách v rámci zmluvy o kvóte alebo pri rezervácii viac ako piatich izieb za noc sa uplatňujú lehoty na zrušenie a iné dohody dohodnuté v týchto zmluvách.  

4. Preddavok na nočnú sadzbu

Cena celkovej rezervovanej ubytovacej služby je vždy vopred zaplatená hosťom najneskôr pri príchode do hotela.   

5. Dane / poplatky / povinnosti 

Uvedené ceny sú hrubé ceny a zahŕňajú všetky zákonné dane, poplatky a poplatky. Forum Culinarium si vyhradzuje právo upraviť ceny v prípade zmien v sadzbách daní, poplatkov a licenčných poplatkov, ako aj efektívny výber nových daní, poplatkov a poplatkov, ktoré boli účastníkom už neznáme.

6. Platobné prostriedky / služby na neskorších faktúrach 

Platnými platbami sú hotovosť v eurách, EC karta, Master Card, Visa Card, Diners Card a American Express v eurách. Nie je možné poskytovať služby pre neskoršie faktúry. 

7. Možné využitie rezervovaných miestností 

Vyhradené izby sú hosťom k dispozícii od 15:00 v deň príchodu a do 11:00 hod. V deň odchodu.

 

8. Zodpovednosť Forum Culinarium 

Forum Culinarium je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené zranením života, končatín alebo zdravia. Okrem toho Forum Culinarium je zodpovedný za iné škody, ktoré sú založené na úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení povinnosti Forum Culinarium, ako aj na náhradu škody, ktorá je založená na úmyselnom alebo nedbanlivom porušení zmluvných povinností. Nesplnenie povinnosti zo strany Forum Culinarium je rovnaké ako porušenie povinností zákonných zástupcov, zamestnancov alebo zástupcov. Ďalšie nároky na náhradu škody sú vylúčené, pokiaľ v týchto zmluvných podmienkach nie je uvedené inak.

V prípade akéhokoľvek prerušenia alebo nedostatku vo vykonávaní fóra Culinarium sa Forum Culinarium bude snažiť o nápravu situácie s oznámením alebo bez upozornenia. Hosť je povinný prispieť k tomu, čo je primerané, odstrániť rušenie a minimalizovať možné škody. Okrem toho je hosť povinný včas informovať fórum Culinarium o možnosti spôsobiť mimoriadne vysokú úroveň škody. Za zavedené veci je Forum Culinarium zodpovedný podľa právnych predpisov (pozri §§ 701 a vyššie). Záväzok je obmedzený na stokrát vyššiu cenu (od 600 EUR do maximálnej výšky 3500 EUR) a na peniaze, cenné papiere a cenné papiere do 800 EUR. Platnosť zaniká, ak hosť neoznámi hneď po získaní vedomia o strate, zničení alebo poškodení v prípade Case Culinarium (§ 703 BGB). Pre neobmedzenú zodpovednosť platia právne predpisy. Hodnoty musia byť uložené v trezore. Nebude uzavretá žiadna zmluva o úschove.

Ak je hosťovi k dispozícii parkovacie miesto v hotelovej garáži / parkovisku, aj za poplatok, nie je uzavretá žiadna zmluva o úschove. Nie je žiadna povinnosť sledovať Forum Culinarium. Forum Culinarium je zodpovedný za všetky škody podľa predpisov uvedených v odseku 1. Hosť je povinný bezodkladne oznámiť škodu, zjavné škody, aspoň pred opustením parkoviska. Forum Culinarium nenesie zodpovednosť za škody, ktoré sú výhradnou zodpovednosťou iných nájomcov alebo iných tretích strán. 

9. Voucher

Voucher je možné uplatniť iba na hotelové služby v hoteli, ktorý je uvedený na poukážke. Zostávajúce platby na základe zostatku poukazu zostávajú a môžu sa použiť na ďalšie platby v príslušnom hoteli. Doba platnosti poukazu je 3 roky odo dňa vydania. Poukážky sa nedajú vrátiť, nemožno ich predávať alebo prevádzať a nemôžu byť vykúpené za hotovosť. Poukážky nemožno použiť v súvislosti s online platbami. Kupujúci poukazu je zodpovedný za poskytnutie správnych údajov (najmä e-mailovej adresy), ku ktorým má byť poukaz a faktúra odoslaná. 

10. Prijal jedlo a nápoje 

Vo verejných priestoroch je zakázané konzumovať jedlo a nápoje. Raňajky si môžete vychutnať len v určených priestoroch verejných priestorov (bar, salónik). Uvádzanie ponúkaných surovín na raňajky nie je možné. V miestnostiach je príprava jedla prísne zakázaná. Výnimkou sú izby s kuchyňou. Je dôležité zabezpečiť dobré vetranie. Akékoľvek požiarne operácie budú účtované hosťom na 100%.

11. Zákaz fajčenia v hoteli 

Forum Culinarium je nefajčiarsky hotel. Preto je zakázané fajčiť vo verejných priestoroch av hosťovských izbách. V prípade porušenia pravidiel Forum Culinarium má právo požadovať od hosťa náhradu za samostatne uplatniteľné náklady na upratovanie vrátane akejkoľvek straty výnosu vyplývajúcej z možného prenájmu miestnosti vo výške 200,00 EUR. Táto čiastka kompenzácie sa má nastaviť vyššia alebo nižšia, ak sa Forum Culinarium ukáže ako vyššia alebo je pre hosťa nižšia škoda. 

12. domáce zvieratá

Prevádzka domácich miláčikov vyžaduje súhlas Forum Culinarium. Hosť je povinný vopred oznámiť túžbu priniesť jednu alebo viac domácich miláčikov. Ak fórum Culinarium súhlasí s uvedením domácich miláčikov, je to za podmienky, že domáce zvieratá sú pod stálym dohľadom hosťa a sú bez choroby a inak nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre hotelových hostí a hotelových pracovníkov. Na jednu izbu je povolené maximálne dve domáce zvieratá. Je zakázané prinášať zviera (i) so snídaním alebo v bare Forum Culinarium. Za domáce zviera za noc je poplatok 10 EUR. Výnimkou sú však slepe, nepočujúce a iné porovnateľné psov. Tieto môžu byť prepravované bezplatne a kedykoľvek. 

13. skupinové rezervácie

Pri rezervácii 11 a viac izieb je možné rezervovať len s garantovanou rezerváciou. Okrem toho platia osobitné podmienky pre príslušné hotely. 

14. záverečné ustanovenia 

Zmeny a dodatky k zmluve alebo všeobecným podmienkam by mali byť vykonané v textovej forme. Jednostranné zmeny alebo dodatky hosťom sú neúčinné.

Miestom príslušnosti pre všetky spory medzi stranami vyplývajúce zo zmluvného vzťahu je Viedeň, pokiaľ je zmluvným partnerom Forum Culinarium Kaufmann verejnoprávna právnická osoba alebo verejnoprávny špeciálny fond.Carnuntum Hotelbetriebs GmbH / Hauptstraße 10 / 2404 Petronell Carnuntum / info@marcaurel.com

kontakt
izba

viac hotely Arion

{{Schließen}}